Risicobeheersing voor vlambooggevaar

Het opstellen van de RI&E is de eerste stap in het beheersen van vlamboogrisico. De RI&E omvat de vlamboogstudie, de risico-inventarisatie en de risico-evaluatie. De vlamboogstudie bestaat uit een reeks van berekeningen aan de hand van gegevensverzameling op locatie die de basis vormen voor de risico-inventarisatie. Andere onderwerpen tijdens de risico-inventarisatie zijn de verantwoordelijkheden van medewerkers, trainingen, audits en bestaande veiligheidsmaatregelen. De risico-evaluatie geeft een volledig en gedetailleerd overzicht van de vlamboogrisico’s en beschrijft mogelijke maatregelen om het vlamboogrisico tot een minimum te beperken. ArcScan geeft u uitgebreid advies zodat u weloverwogen keuzes kunt maken voor veiligheidsmaatregelen op uw locatie. Aan de hand van deze keuzes stellen wij een plan van aanpak op voor de implementatie van alle veiligheidsmaatregelen. Nadat alle veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd zijn, is het zaak om de elektrische veiligheid op niveau te houden. Daarvoor is het noodzakelijk om zowel periodiek als bij wijzigingen in elektrische installaties te evalueren. Niet op de laatste plaats zijn periodieke trainingen op het gebied van vlambooggevaar van essentieel belang om onveilige situaties te voorkomen.Vlamboogstudie

De vlamboogstudie is de basis voor de RI&E. Hiervoor verzamelen wij alle gegevens op locatie die wij nodig hebben voor de vlambooggevarenanalyse zoals de instellingen van relais en vermogensschakelaars. Met deze gegevens berekenen wij de kortsluitstroom, selectiviteit en vlamboogstroom. Vervolgens berekenen wij voor alle verdelers hoeveel vlamboogenergie (uitgedrukt in cal/cm²) er maximaal vrijkomt in het geval van een kortsluiting. Dit resulteert in een overzicht met ‘veilige’ verdelers waaraan zonder aanvullende maatregelen gewerkt kan worden en ‘onveilige’ verdelers’ waaraan niet gewerkt kan worden zonder aanvullende maatregelen. Wij voeren de vlamboogstudie uit volgens de norm IEEE 1584 en gebruiken de software SKM Powertools om de berekeningen te maken.

Risico-inventarisatie

De risico-inventarisatie brengt de huidige situatie in kaart op het gebied van vlamboogrisico. Op de eerste plaats geven de resultaten van de vlamboogstudie voor elke verdeler aan hoe groot het risico precies is. Daarnaast bekijken we welke maatregelen er in het verleden al genomen zijn. Hierbij kunt u denken aan de aanwezigheid van vlambooglabels, het opstellen van werkprocedures, de beschikbaarheid van PBM’s op uw locatie en trainingsprogramma’s waar aandacht besteed wordt aan vlambooggevaar. Ten slotte worden ook de verantwoordelijkheden van medewerkers, installatieverantwoordelijken en aannemers op een rijtje gezet.

Risico-evaluatie

De risico-evaluatie bestaat uit het beoordelen van het vlamboogrisico, het evalueren van bestaande maatregelen en het formuleren van mogelijke maatregelen voor een optimale risicobeheersing. Hierbij hanteren wij de arbeidshygiënische strategie. In het kort komt dit erop neer dat wij eerst kijken of het vlambooggevaar geëlimineerd kan worden door bijvoorbeeld de instellingen van de beveiligingen te veranderen. In veel gevallen is dit niet mogelijk en adviseren wij het vlamboogrisico te minimaliseren met behulp van administratieve oplossingen, trainingen, audits en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Plan van aanpak

Als de RI&E is afgerond, kan het plan van aanpak worden opgesteld. Hiervoor maken we een prioriteitenlijst van alle maatregelen waarbij de grootste risico’s als eerste worden aangepakt en de kleinste risico’s als laatste. Na het vaststellen van de prioriteitenlijst, kan het plan van aanpak in detail worden uitgewerkt. Wie gaat wat, hoe en wanneer doen? Veelal is het goed mogelijk om het plan van aanpak binnen een jaar af te werken. ArcScan begeleidt u tijdens dit proces door de voortgang te monitoren, tussentijds advies te geven en het verzorgen van evaluaties.

Service

Risicobeheersing is een cyclisch proces. Periodieke evaluaties en audits brengen eventuele problemen aan het licht die aanleiding geven om de RI&E en het plan van aanpak bij te werken. Zo kunnen er aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen worden om de elektrische veiligheid op peil te houden. Ook wijzigingen in de elektrische infrastructuur of nieuwe installaties zijn een reden om de RI&E en het plan van aanpak opnieuw onder de loep te nemen. Ten slotte is een jaarlijkse training op het gebied van vlambooggevaar cruciaal voor de veiligheid op de werkvloer.